Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu    internetowego prawo-jazdy.warszawa.pl

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)   firmie – rozumie się przez to przedsiębiorcę działającego pod firmą, który prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową związaną ze świadczeniem usług jako Ośrodek Szkolenia Kierowców,
2)   ogłoszeniodawcy – rozumie się przez to firmę świadczącą usługi nauki jazdy, która zamieszcza informacje na temat prowadzonej przez siebie działalności w portalu,
3)   profilu firmy – rozumie się przez to miejsce w portalu prawo-jazdy.warszawa.pl, w którym umieszczane są informacje na temat prowadzonej przez firmę działalności oraz zdjęcia,
4)   portalu – rozumie się przez to portal prawo-jazdy.warszawa.pl,
5)   użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która korzysta z portalu i nie posiada zamieszczonego w nim profilu firmy,
6)   reklamodawcy – rozumie się przez to przedsiębiorstwa działające pod firmą, które odpłatnie korzystają z powierzchni reklamowej portalu prawo-jazdy.warszawa.pl
7)   właścicielu portalu- rozumie się przez to Agnieszka Odolak, 04-876 Warszawa ul. Lubiana 7, NIP 5211568148

Postanowienia ogólne

1)   Portal prawo-jazdy.warszawa.pl jest miejscem, w którym zamieszczane są informacje dotyczące prowadzonej przez Firmy nauki jazdy, działalności gospodarczej rozumiane jako zaproszenie do zawarcia umowy a nie ofertę, a które udostępniane są Użytkownikom portalu.
2)   Informacje, zdjęcia, znaki graficzne oraz inne materiały zamieszczane w Portalu przez Ogłoszeniodawców podlegają ochronie prawnej i stanowią ich własność. Użytkownik może zapoznawać się z zaproszeniami do zawarcia umowy Ogłoszeniodawców. Wykorzystywanie informacji umieszczonych w Portalu w inny sposób jest zabronione. Portal zastrzega sobie prawo do wyświetlania ich na stronach partnerskich, co nie pociąga dodatkowych kosztów ze stron Ogłoszeniodawcy. Dane wprowadzane (przesłane) przez Ogłoszeniodawcę nie mogą naruszać praw osób trzecich. Portal prawo-jazdy.warszawa.pl pociągnie do odpowiedzialności finansowej Ogłoszeniodawcę w przypadku umieszczanie przez niego bezprawnych danych i poniesienia przez Portal kosztów w zawiązku z wytoczonymi względem niego roszczeniami.
3)   Niedozwolone jest zamieszczanie treści o charakterze pornograficznym ani naruszających dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych.
4)   Kopiowanie i przetwarzanie jakichkolwiek elementów Portalu bez zgody właściciela jest zabronione.
5)   Zabrania się prowadzenia działań zmierzających do uniemożliwienia lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Portalu. Portal zastrzega sobie roszczenie do naprawienia szkody.
6)   Osoba zamieszczająca informacje w Portalu dotyczące działalności Firmy oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.
7)   Zarejestrowanie Firmy w portalu prawo-jazdy.warszawa.pl polega na wypełnieniu wymaganych danych w formularzu znajdującym się pod adresem http://www.prawo-jazdy.warszawa.pl/dodaj-osk/ oraz zaakceptowaniu treści Regulaminu. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy z Portalem prawo-jazdy.warszawa.pl na zasadach określonych w Regulaminie. W trakcie zmiany przez Ogłoszeniodawcę pakietu akceptacja Regulaminu pozostaje w mocy, ponowne jego zatwierdzenie nie jest wymagane.

8)   Autorskie prawa majątkowe związane z warstwą techniczną i graficzną funkcjonowania Portalu przysługują Portalowi prawo-jazdy.warszawa.pl.
9)   Dane Ogłoszeniodawcy są  przez niego uzupełniane i aktualizowane i ponownie przesyłane przez formularz http://www.prawo-jazdy.warszawa.pl/dodaj-osk/, jeżeli w trakcie trwania umowy uległy zmianie.
10)   Materiały przekazane przez Ogłoszeniodawcę do publikacji stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Portal zastrzega sobie prawo do wyświetlania ich na stronach partnerskich, co nie pociąga dodatkowych kosztów ze stron Ogłoszeniodawcy. Dane wprowadzane przez Ogłoszeniodawcę nie mogą naruszać praw osób trzecich. Portal prawo-jazdy.warszawa.pl pociągnie do odpowiedzialności finansowej Ogłoszeniodawcę w przypadku umieszczanie przez niego bezprawnych danych i poniesienia przez portal kosztów w zawiązku z wytoczonymi względem niego roszczeniami.
11)    Akceptacja przez Firmę niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację jej danych, materiałów graficznych i tekstowych w Portalu prawo-jazdy.warszawa.pl i jego serwisach partnerskich. Portal prawo-jazdy.warszawa.pl zastrzega sobie prawo do edytowania danych zawierających błędy językowe i zawierających treści nie związane z przeznaczeniem Portalu.
12)   Akceptacja przez Firmę niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgodny na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych przez Portal do celów zgodnych z jego przeznaczeniem (publikacji danych Firmy i ich wykorzystania w trakcie wystawiania rachunków).
13)   Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem, że Firma została poinformowana o możliwości wglądu do danych i ich edycji.
14)   Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Firmę jest jednocześnie zgodą na nagrywanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie rozmów telefonicznych z konsultantem do celów realizacji umowy przez Portal prawo-jazdy.warszawa.pl i jego partnerów handlowych.
15)   Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Firmę jest jednoznaczna ze zgodą na zamieszczanie tekstów reklamowych i informacyjnych podmiotów współpracujących z Portalem prawo-jazdy.warszawa.pl na stronie portalu. Teksty te nie będą umieszczane w płatnych profilach Firmy Pakiet Premium.

Prawa i obowiązki

1)   Użytkownik ma prawo do zapoznania się z danymi Ogłoszeniodawców zamieszczanymi w Portalu.
2)   Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do zamieszczania prawdziwych danych, które nie wprowadzają Użytkownika w błąd, są rzetelne i prawdziwe.
3)   Ogłoszeniodawca może umowę rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dostarczone drogą pisemną na adres stanowiący siedzibę właściciela portalu.
Okres miesięcznego wypowiedzenia rozpoczyna się wraz z dostarczeniem wypowiedzenia do siedziby właściciela Portalu prawo-jazdy.warszawa.pl i jest skuteczne wraz z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
4)   Portal ma prawo do edytowania danych zamieszczonych przez Ogłoszeniodawców korzystających z Pakietu Standard, Pakiety Premium.
5)   Portal ma prawo do usuwania profili firm korzystających z Pakietu Standard, jeżeli zamieszczony przez Ogłoszeniodawcę opis działalności nie będzie wyczerpujący.
6)   Portal ma prawo do usuwania profili firm korzystających z Pakietu Standard, które nie prowadzą działalności związanej ze świadczeniem usług nauki jazdy.
7)   Firma ma prawo do skorzystania z jednego z dwóch pakietów- Pakietu Standard, Pakietu Premium.
8)   Ogłoszeniodawca ma prawo do zmiany Pakietu Standard na Pakiet Premium. Nie ma możliwości zmiany Pakietu Premium  na Pakiet Standard. Zmiana Pakietu Standard na Pakiet Premium może być dokonywana w każdym momencie przez Ogłoszeniodawcę.

9)   Pakiet Standard jest bezpłatny i bezterminowy. W każdym momencie jego trwania Ogłoszeniodawca może zmienić Pakiet Standard na Pakiet Premium.
10)   Portal prawo-jazdy.warszawa.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wielu kont założonych przez jedną firmę korzystającą z Pakietu Standard.
11)   Pakiet Premium jest odpłatny i terminowy.
12)   Pakiet Premium zostaje aktywowany po opłaceniu i przesłaniu przez Firmę na adres mailowy portalu prawo-jazdy.warszawa.pl wymaganych danych i treści. Portal prawo-jazdy.warszawa.pl zobowiązuje się do wystawienia rachunku Ogłoszeniodawcy dotyczącego wybranego przez niego Pakietu i okresu trwania umowy w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi.
13)   Szczegółowy opis pakietów, a zwłaszcza ich cen, czasu trwania i funkcji zamieszczony jest pod adresem www.prawo-jazdy.warszawa.pl . Opis, czas trwania i rodzaj pakietu wybranego przez Ogłoszeniodawcę jest integralną częścią niniejszego Regulaminu. Wysokość wskazanych cen jest całkowitym kosztem poniesionym przez Ogłoszeniodawcę związanym z korzystaniem z danej usługi na rzecz Portalu z wyłączeniem punktu 17 i 18 niniejszego Regulaminu.
14)   Po mailowej rejestracji, która jest jednocześnie potwierdzeniem akceptacji Regulaminu i zakończeniu procedury wyboru Pakietu Premium, Firma zobowiązana jest do dokonania płatności określonej w cenniku wybranego Pakietu. Zobowiązanie do dokonania płatności nie dotyczy Firm korzystających wyłącznie z bezpłatnego Pakietu Standard. W przypadku nie uiszczenia płatności w terminie 14 dni od chwili jej wymagalności Portal prawo-jazdy.warszawa.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonalności Pakietu Premium polegającego na zmienieniu płatnego Pakietu Premium, który został wybrany przez Ogłoszeniodawcę na bezpłatny Pakiet Standard. W okresie zawieszenia, który trwa do czasu dokonania przez Ogłoszeniodawcę płatności nie ma on możliwości skorzystania z innych usług Portalu prawo-jazdy.warszawa.pl. Okres zawieszenia funkcjonalności Pakietu Premium lub równoznaczny jest z wykonywaniem usługi i skutkuje wymagalnością wynagrodzenia za wykonywanie usługi Pakietu Premium do czasu wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy. Ogłoszeniodawca nie może ubiegać się w tym przypadku o naprawienie szkody w stosunku do Portalu prawo-jazdy.warszawa.pl.
15)   Płatność za świadczone przez Portal prawo-jazdy.warszawa.pl usługi może być dokonywana w formie płatności przelewem na konto Portalu prawo-jazdy.warszawa.pl podane w mailu zwrotnym po rejestracji przez Firme
16)   Portal prawo-jazdy.warszawa.pl zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie Pakietu Premium, jeżeli Ogłoszeniodawca nie uiszcza w terminie 14 dni zobowiązania, o którym mowa w punkcie 16 niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie zostanie dostarczone w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Ogłoszeniodawcę posiada skutek natychmiastowym.
17)   W przypadku opóźnienia zapłaty należności, o której mowa w punkcie 14 niniejszego Regulaminu, które przekracza 14 dni, bez względu na możliwość wypowiedzenia umowy przez Portal prawo-jazdy.warszawa.pl, Portal prawo-jazdy.warszawa.pl uprawniony jest do dostarczenia pisemnego wezwania do zapłaty Ogłoszeniodawcy, którego koszty w wysokości 5 złotych pokrywa Ogłoszeniodawca. Jeżeli Ogłoszeniodawca nie dokona płatności w określonym w wezwaniu terminie, Portal prawo-jazdy.warszawa.pl może przekazać sprawę odzyskania wierzytelności firmie windykacyjnej, o czym Ogłoszeniodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej. Ogłoszeniodawca zgadza się na przekazanie danych Firmy i innych informacji niezbędnych do egzekucji wierzytelności firmie windykacyjnej.
18)   Portal prawo-jazdy.warszawa.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji, zmieniania obowiązujących cen udzielania rabatów i wprowadzania bezpłatnych okresów testowych.
19)   Ogłoszeniodawca korzystający z Pakietu Standard, Pakietu Premium, przesyłając do Portalu prawo-jazdy.warszawa.pl zamówienie Pakietu Standard, lub Pakietu Premimum oświadcza, że akceptuje poniższy Regulamin i wyraża zgodę na otrzymywanie opinii od Użytkowników, które będą wyświetlane razem z profilem danej Firmy. Ogłoszeniodawcy korzystający z Pakietu Premium posiadają prawo do edytowania opinii Użytkowników dotyczących działalności ich Firmy.
20) Do odwołania Pakiet Premium jest bezpłatny, w późniejszym terminie Pakiet premium zostanie przekształcony w Pakiet Standard.

Odpowiedzialność

1)   Pełną odpowiedzialność za treść ogłoszeń zamieszczonych w portalu ponosi Ogłoszeniodawca.
2)   Portal prawo-jazdy.warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych ogłoszeń, realizację zawartych na ich podstawie umów, nie bierze udziału w ich zawieraniu czy konfliktach prowadzonych między Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą.
3)   Portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne, awarie, skutki działania siły wyższej, które uniemożliwiają dostęp do Portalu.

Reklamacje

1)   Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie w postaci mailowej dostarczanej na adres właściciela portalu prawo-jazdy.warszawa.pl
2)   Portal zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może ulec wydłużeniu.

Postanowienia końcowe

1)   Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązują się zarówno użytkownicy, jak i ogłoszeniodawcy.
2)   Niestosowanie się do zasad określonych w Regulaminie przez Firmę zagrożone jest możliwością usunięcia wszystkich jej kont. O poważnych naruszeniach porządku prawnego powiadomione zostaną odpowiednie organy ścigania.
3)   Właściciel Portalu zastrzega sobie możliwość zamiany Regulaminu, który obowiązywać będzie od dnia publikacji. O wszelkich zmianach informowani będą Ogłoszeniodawcy, którzy w ciągu tygodnia będą mogli rozwiązać umowę bez ponoszenia odpowiedzialności. Brak sprzeciwu wobec akceptacji nowego Regulaminu, który powinien zostać wyrażony w ciągu 7 dni w postaci wiadomości e-mail zawierającej wyraźne żądanie usunięcia profilu Firmy wysłanej pod adres portalpjw@gmail.com, jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.
4)   Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem o zapoznaniu się z nim przez Firmę oraz akceptowaniu jego zasad w całości.